دسته: مطبوعات محلی
انتشار شماره جدید نشریه هفت قلم

به گزارش عصر سبزوار، شصت و ششمین شماره از هفته نامه هفت قلم، هفته نامه محلّی غرب خراسان رضوی، منتشر شد.  

انتشار شماره جدید نشریه هفت قلم

شصت و پنجمین شماره هفته نامه هفت قلم، هفته نامه محلی غرب خراسان رضوی، منتشر شد.  

 شماره اول نشریه عصر سربداران، اولین نشریه عصر سبزوار، منتشر شد.

شماره اول نشریه عصر سربداران، اولین نشریه عصر سبزوار، منتشر شد.  

انتشار شماره جدید نشریه ملک بیداری

شماره بیست و هفتم هفته نامه ملک بیداری، هفته نامه محلّی غرب خراسان رضوی (ویژه انقلاب اسلامی در سبزوار بزرگ)، منتشر شد.  

انتشار شماره جدید نشریه هفت قلم

شصت وچهارمین شماره هفته نامه هفت قلم سبزوار بزرگ، هفته نامه محلی غرب خراسان رضوی، منتشر شد.  

عصر سبزوار | رسانه ی مردمی