برچسب زده شده با : خطر دیابت
با دیابت کسی بیشتر عمر می کند ، که بیشتر می داند

با دیابت کسی بیشتر عمر می کند ، که بیشتر می داند .{ دکتر جاسلین } شما هم می توانید قهرمان دیابت سبزوار باشید ، اگر : …………………… هیچ کس استثناء نیست ، همه در معرض خطر دیابت هستند.

عصر سبزوار | رسانه ی مردمی